تایتل قالب
خدایا، نمی‌دانی چه لذتی دارد که گاه خدایی داشته باشی به وسعت دستانی که هیچ گاه از سوی آسمان خالی باز نمی‌گردند












۱ ۲ ۳ ... ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵

دنبال کنندگان بیانی