تایتل قالب
خدایا، نمی‌دانی چه لذتی دارد که گاه خدایی داشته باشی به وسعت دستانی که هیچ گاه از سوی آسمان خالی باز نمی‌گردند
۱ ۲ ۳ ... ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶

دنبال کنندگان بیانی